Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Supergym alsmede de activiteiten die onder de naam Supergym worden aangeboden.

Supergym pas: toegangspas voor de Supergym vestiging.

Bedrijfsfitness: deelname aan Supergym tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, (i) waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan of (ii) waarbij de werknemer via de door Supergym voor de bemiddeling voor bedrijfsfitness aangestelde partij gebruik kan maken van Supergym.

Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een lid, deelneemt aan bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met Supergym ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.

Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van de Supergym vestiging.

Lid: de natuurlijke persoon (m/v), of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Supergym en lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele Extra’s.

Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst

Artikel 2: Lid worden en toegang

a. Lid worden bij Supergym kan op de volgende manieren:

1. een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.supergym.nl); of

2. het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de Supergym vestiging in te leveren, dan wel het inschrijfformulier op de club volledig in te vullen.

3. de – in geval van Bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze.

b. Bij inschrijving via de website heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van inschrijving. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Supergym naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

c. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een Lid  lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Supergym.

d. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Supergym, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

e. Uitsluitend op vertoon van een geldige Supergym pas krijgt een Lid of Deelnemer toegang tot de Supergym vestiging. Supergym heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig in de Supergym vestiging binnen zijn of naar binnen willen gaan door om legitimatie te vragen.

f. In het geval van speciale acties kan Supergym aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3: Supergym pas

a. De Supergym pas blijft te allen tijde eigendom van Supergym.

b. Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de Supergym pas dient het Lid dit te melden bij de klantenservice van Supergym, waarna de Supergym pas geblokkeerd wordt voor toegang tot de Supergym vestiging. De betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht (zie ook art.5e).

c. Na verlies of diefstal kan een Supergym pas op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het zoekraken van de Supergym pas, wordt hiervoor via SEPA automatische incasso of eventueel via pinbetaling op de club, een vervangingsbijdrage in rekening gebracht.

Artikel 4: Openingstijden

a. Supergym bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.

b. Supergym is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

c. Supergym is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) de Supergym vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

d. Supergym is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde Supergym vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling

a. Een Overeenkomst bij Supergym wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de Ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, danwel een maandelijks opzegbare overeenkomst, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.

b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Supergym, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

c. Supergym behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden.

d. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.supergym.nl of bij de balie van de vestiging op te vragen.

e. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

f. Betaling van het lidmaatschap dient bij een Overeenkomst waar is gekozen voor jaarbetaling te geschieden per jaar vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval indien deze Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een Overeenkomst voor een jaar met termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand.

Indien het Lid kiest voor een maandelijks opzegbare Overeenkomst, dient deze overeenkomst maandelijks vooruit te worden voldaan via SEPA automatische incasso tegen de voor deze Overeenkomst vastgesteld tarief.

g. Bij niet tijdige ontvangst door Supergym van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt een mail met betaallink aangeboden. Indien het Lid aan de balie van Supergym betaald worden € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Supergym is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

h. Een Supergym pas wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Supergym de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.

i. Supergym behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

j. Supergym behoudt zich het recht voor om de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.

k. Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van Supergym aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

Artikel 6: Opzeggen lidmaatschap

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (info@supergym.nl) of bij de balie van de Supergym  vestiging te geschieden. Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij Supergym klantenservice opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert Supergym dit middels een aangetekende brief te doen.

b. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.

c. Supergym behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Supergym, het Lid de toegang tot de Supergym vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

d. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

e. Het opzeggen van een abonnement is alleen mogelijk wanneer het lid geen openstaande facturen heeft.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Supergym, is geheel voor eigen risico van het Lid, of Deelnemer.

b. Supergym en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid of Deelnemer.

c. Het Lid of  Deelnemer zal zowel Supergym als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d. Supergym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid of Deelnemer.

Artikel 8: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot Supergym dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Gastheer/vrouw en in tweede instantie tot Supergym, zoals beschreven op de website (www.supergym.nl).

Artikel 9: Persoonsgegevens

a. Supergym verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. Supergym verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Supergym en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Supergym.

c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetsrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Supergym kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Supergym.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Supergym aangegaan, is het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Supergym zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de Thuisvestiging is gevestigd.

Artikel 11: Tot slot

a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Supergym te accepteren en hiernaar te handelen.

b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Supergym zijn terug te vinden op www.supergym.nl en op te vragen bij de balie van de Supergym vestiging.

c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Supergym en het Lid.